facebook pixel

2019. február 12.

Egy gép megfelelő műszaki háttér nélkül félkarú óriás

Varga Sándornál jártunk, aki Mezőlakon folytat szántóföldi gazdálkodást és bérszolgáltatást. Gépparkjában több tőlünk vásárolt gép is található, melyhez a KITE Zrt. szervizét veszi igénybe. Lássuk, hogy mi a véleménye a műszaki szol­gáltatásainkról.

 

Kérem, legyen kedves mu­tassa be nekünk a gazdasá­got! Mekkora területen és mit termelnek, milyen típusú gazdálkodást folytatnak?

Közel 1100 hektáros terü­leten gazdálkodunk. Főbb terményeink a búza, a kuko­rica, a napraforgó és a repce vonatkozásában kimerül­nek. Leginkább azért, mert a telephelyünk adottságait próbáljuk a legintenzívebben kihasználni szolgáltatási te­vékenységre is.

Bérmunkával is foglalkoz­nak?

A vállalkozásunk alapja a kezdetekben a bérmunka volt. Ma elsősorban a beta­karítási munkák, a bérara­tás és a bérsilózás teszi ki a szolgáltatás legnagyobb ré­szét közel 2-3000 hektárnyi területen. A partnereink az előbb említett terményeket szállítják be hozzánk a leg­nagyobb tételben. Mi pedig a termény kezelésében: a szállításban, a tisztításban és a szárításban állunk a ren­delkezésükre. Utóbbiak el­végzésére egy 10000 tonnás terménytároló, és egy 15-20 tonna/óra teljesítményű szá­rító áll a rendelkezésünkre. A bérszolgáltatások mellet a saját terményeket is ezen a rendszeren keresztül dolgoz­zuk fel. A partnereink szán­tóföldi munkálataiban kisebb mértékben veszünk részt, a kapacitásaink ezen a terü­leten a jövőben fejlesztésre szorulnak.

Az öntözött területek aránya mekkora?

Sajnos nagyon kicsi, mert nem jók hozzá a környezeti adottságaink. Egyetlen te­rületet tudok említeni, ahol a jövőben megpróbálkozunk az öntözés bevezetésével, ez a teljes gazdaság kb. 5-6%-a. Itt adottak a feltételek ahhoz, hogy a vízpótlást a terveink­hez mérten tudjuk megvaló­sítani.

Varga Sándorral beszélgettünk

Mióta állnak kapcsolatban a KITE Zrt.-vel?

A 2000-es évek elejétől da­tálható a közös munka. Akkor vettük fel velük a kapcsola­tot, amikor megfogalmazó­dott bennünk az, hogy a vál­lalkozás már elbírja egy új gép beszerzését. Az első beruhá­zásunk egy John Deere WTS 9540-es volt. Egy nagyon egyszerű kis kombájn, de az akkor elérhető technológiát már messze felülmúlta. Azó­ta is folyamatos a kapcsolat, a gépparkunk bővítésében, valamint az alkatrész- és szervizháttér biztosításában mindig támaszkodhatunk a KITÉ-re.

Egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek a KITE Zrt.-től? Az inputanyagokat is tő­lünk vásárolják?

Gazdatársaimmal alakítot­tunk egy új típusú szövetke­zetet, mely a tagok igényeit figyelembe véve és a piaci le­hetőségeket kihasználva se­gíti a beszerzését. Ez több esetben ez a KITÉ-n keresz­tül történik meg, de így ezen a területen csak közvetett a kapcsolatunk, hiszen direkt módon a szövetkezet érté­kesíti tovább az inputanyagot számunkra.

Mit tudhatunk még a gép­parkról?

Az első kombájn beszerzése után jött még egy ugyanilyen típus szintén a KITÉ-től, majd egy 7300-as silózóval, és a gazdaság igényeit kiszolgáló és a működtetését biztosí­tó traktorral, permetezővel és vetőgéppel bővült az ál­lomány. Azóta a kombájno­kat lecseréltük az S sorozat tagjaira, valamint a tervek között szerepel egy új John Deere silózó beszerzése is, mert azt látom, hogy a fej­lesztések miatt nagyon jó mi­nőséget tud garantálni.

Mekkora az új és a régi gé­pek aránya? Miben látja az új gépek előnyeit?

Nem túl magas az új gépe­ink száma: 30%-ban hatá­roznám meg, a többi gépünk tekintetében szükségünk is van további beruházásokra. Az új fejlesztésű gépek már biztosítják a precíziós gaz­dálkodás lehetőségeit, ezt már megtapasztalhattuk az S kombájn esetében is. Kell néhány év ahhoz, hogy bele­tanuljunk ebbe a gazdálkodá­si formába, de úgy gondolom, ha e mögé építjük a teljes technológiánkat bizonyos termények esetében, vagy akár a teljes területünkön, akkor eredményesebben tu­dunk gazdálkodni a jövőben.

Vannak tehát a precíziós gazdálkodás bevezetésének terén további terveik?

Mint ahogy már említettem részben alkalmazzuk a pre­cíziós gazdálkodást, hiszen az új kombájnok már alkalmasak a területek feltérképezésre. Nagy segítségünkre vannak a tervezésben, az adatok ki­értékelésében, valójában a teljes technológia felépítésé­ben. Most azonban még csak részben tudjuk igénybe venni, kis mértékben a talajelőkészí­tésnél, a vetésnél és a sorköz­művelésnél és ugye a betaka­rításnál. Fontosnak tartom, hogy az inputanyagok kijutta­tásánál, a növényvédőszeres kezeléseknél alkalmazzuk majd a jövőben a technológia nyújtotta lehetőségeket. A teljes rendszer kiépítéséhez még beszerzéseket kell esz­közölnünk, de azt látom, hogy ez egy komplex és jó irány.

A KITE Zrt. precíziós szakta­nácsadással is áll a partnerei rendelkezésére. Tervezik ezt is igénybe venni a jövőben?

Amennyiben az említett be­szerzések megtörténnek, és meglesz a teljes gépi háttér, akkor igen. Az idei évben kipróbáltuk a KITE techno­lógiát egy kisebb területen és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó eredménye­ket kaptunk. Bár az időjárás is nagyban segített benne, de az említett területen 12,5 tonna/hektáros kukoricater­més-eredményünk lett, ami nagyon jónak mondható.

 „...Egy jó szerviz nélkül bármen­nyire is jó egy gép, nem állja meg a helyét, mert szerviz nélkül nem fog működni...”

A használat és karbantartás szempontjából mit tapasz­talt az említett új gépekkel kapcsolatban?

A használat szempontjá­ból mindenképpen csak előnyöket tudok felsorolni. Komfortosabbá precízebbé, egyszóval jobbá teszik a gaz­dálkodást. Viszont a finom elektronika és az informatika térnyerésével különlegesebb bánásmódot, több odafigye­lést igényelnek a gazdálkodó, de a szolgáltató részéről is, mert megfelelő szervizháttér biztosítása nélkül megbé­nulhat a gép működése, ami nagy problémát tud okozni. Én úgy látom, hogy a karban­tartások és a frissítések idő­ben megtörténnek, ez nálunk nem okoz problémát.

Miért pont a John Deere és miért pont a KITE?

Azért a John Deere-ra esett a választásom, mert ebben a gépben láttam a biztonsá­got és a hosszú élettartamot, ami szükséges ahhoz, hogy egy nagy intenzitású igény­bevételnél, bérvállalkozóként megfelelő biztonsággal tud­jak dolgozni. Természetesen a márkához párosult a KITE, hiszen ők tudják a megfelelő műszaki-szakmai háttérrel értékesíteni azt. Ami szerin­tem nagyon fontos, mert, ha nincs meg a megfelelő háttér a gép mögött, akkor lehet az bármennyire jó, az üzemelte­tése bizonytalan, kérdésessé válik a működtetése.

Hogyan látja, az afters­ales-szolgáltatás, vagyis az alkatrész és szerviz műkö­désének összehangolását a KITE Zrt.-ben?

Véleményem szerint nagyon hatékonyan működik, a hiba megállapítását követően na­gyon rövid idő alatt akár sze­mélyesen, akár e-mailben ka­punk információt arról, hogy milyen alkatrészekre van szükség, az milyen költéség­gel jár, mikor érkezik meg, mikor kerül beépítésre és mi­kor fog üzemelni az eszköz. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a külföldi rak­tárakból érkező alkatrészes járat Győrszemerére érkezik először, így a megrendelt al­katrészek akár már másnap reggel megjönnek.

Varga Sándor a gépei között

Mi a véleménye a szervizszol­gáltatásunk minőségéről?

Mi a győrszemerei alközpont­tal alkatrészbeszerzés és szerviz terén is szinte napi kapcsolatban állunk. A szol­gáltatás terén nagyon jónak ítélem a csapat munkáját. A szervizes kollégát, Csizmazia Mátét pedig szinte már csa­ládtagként kezeljük. Nagyon jól tud együtt dolgozni a kol­légáimmal, teljesen rugalma­san és segítőkészen kezeli a problémáinkat, nagy segít­ségünkre van akár szemé­lyesen, akár telefonon. Óriási szorgalommal és egy állan­dóan frissülő szakmai tudás­sal vesz részt a szervizünk munkájában, amit én csak pozitívan tudok értékelni.

Van konkrét emléke, ami példa lehet a jó kapcsolatra?

Igen van, és ez is éppen Má­téhoz kötődik. Egy szezon előtti kombájnmotor-javítás­ra került sor az egyik év má­jusában. Nagy odafigyeléssel és precizitással végezték el az alközpontban dolgozó kol­légák a munkát, és ezt Máté még megspékelte azzal, hogy a befejezést követően felhí­vott, hogy eljönne egy hét­végén, vasárnap kipróbálni, minden jól működik-e. Azt rögtön hozzátette, hogy nem szeretne zavarni és feltartani senkit, ő ezt egyedül elvégzi, de mindenképpen meg akar arról bizonyosodni, hogy min­den rendben van-e a javított géppel. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy vannak még olyan emberek, akik így áll­nak a munkájukhoz, és nem sajnálják rá az időt.

Gondoskodnak-e a gépkeze­lőik oktatásáról?

Nagyon fontosnak tartom, hogy gépeket üzemeltető kol­légáim részt vegyenek a kép­zéseken. A KITE szerencsére minden esetben jelzi nekünk, ha szükséges a gépkezelő­inket oktatásra küldeni. Az informatika térnyerése miatt szükségesnek is látom, hogy folyamatosan aktualizáljuk a tudásukat. Azt még jónak látnám, ha a KITE lehetősé­get biztosítana a gépkezelők­nek arra, hogy üzemeltetés közben is feltegyék a kér­déseiket. Mert az oktatáson is átbeszélhetnek bizonyos dolgokat, de nem biztos, hogy minden felmerül, ami menet közben problémát okozhat.

Működik távfelügyeleti rend­szer a gépeken?

Igen a JD Link megtalálható minden gépün­kön, ami nagyon jó kontrollt nyújt a gépkezelőink munkájához. Ők még szerencsé­re pár másod­perccel hama­rabb észreveszik a felmerülő prob­lémát, de a rendszer pontos és gyors információkat ad, és így ki lehet szűrni az esetle­ges figyelmetlenségből adó­dó meghibásodásokat is.

Ha egy mondattal kellene jellemezni a KITE szervizét, mi lenne az?

„Egy jó szerviz nélkül bár­mennyire is jó egy gép, a pi­acon kevésbé eladható, nem állja meg a helyét, mert szer­viz nélkül nem fog működni.”