Hiteliroda adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a KITE Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) önálló szervezeti egységeként működő KITE HITEL IRODA tevékenysége során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Jelen adatkezelési tájékoztatót a KITE Zrt. Adatkezelési tájékoztatójával (ami a www.kite.hu/adatvedelem oldalon érhető el) együtt kell értelmezni.

 

Az Adatkezelő adatai::

 

Cégnév: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem J. u.1.

Elektronikus levelezési cím: info@kite.hu

Honlap: www.kite.hu

 

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
 3. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
 4. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.)

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. KAPCSOLATFELVÉTEL, DÍJSZÁMÍTÁS, AJÁNLATADÁS

 

3.1. Az adatkezelés célja

 

Az adatok megadásának célja a kapcsolattartás, az egyes finanszírozási lehetőségek összehasonlítása és a díjszámítás alapján a finanszírozási szerződések megkötésének kezdeményezése, ajánlatadás.

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés során, abban az esetben, ha az érintett keresi meg az adatkezelőt díjszámítás, ajánlatkérés céljából a Rendelet 6.cikk 1. bekezdés b) pontja, szerződéses jogalap alkalmazandó. Az érintett hozzájárulása szükséges, ha az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel a partnerrel ajánlatadás, díjszámítás céljából.

Az érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

3.3. Az érintettek köre:

 

Az érintettek körébe KITE HITELIRODA finanszírozási tevékenységét igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

3.4. A kezelt személyes adatok köre

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • email cím

 

ezek közül a finanszírozás típusától függően, a díjszámításhoz szükséges adatok. Ezeknek az adatoknak a köre választott finanszírozótól függően változhat. Fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

A KITE Zrt. profilalkotást végez a díjszámítás, ajánlatadás céljából, de ezek nem automatizált döntéshozatalon alapulnak.

A hatásvizsgálat szükségességét a KITE Zrt. a OELL-FOR-046-1-1 Vizsgálat adatvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről című feljegyzésben vizsgálja.

 

3.5. Az adatkezelés időtartama

 

A KITE Zrt. a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrzi. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

A létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig lehet kezelni, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

 

3.6. Az adatok megismerésére jogosultak

 

A KITE Zrt. részéről a KITE Zrt. gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében a KITE Zrt. részéről közreműködő személyek.

 

3.7. Az Adatkezelő

 

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem J. u. 1.

e-mail cím: info@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

3.8. Adatfeldolgozó

 

Adatfeldolgozón az az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

 

3.9. Adatok megismerésére jogosultak

 

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

 

3.10. Adattovábbítás címzettjei

 

Adattovábbítás történik törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

 

4. KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS, FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, ÁLLOMÁNYÁPOLÁSA ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK KÖRE

 

4.1. Az adatkezelés célja

 

közvetítői szerződés, finanszírozási szerződés megkötése, fenntartása, módosítása, megszüntetése a Hpt. alapján.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

 

A Hpt. 10. §-okban foglalt törvényi felhatalmazás.

 

4.3. Az érintettek köre

 

Az érintettek körébe a KITE HITEL IRODA tevékenységét igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

4.4. A kezelt személyes adatok köre

 

 • név
 • lakcím
 • adóazonosító jel
 • adószám
 • anyja neve
 • leánykori név
 • születési hely és idő
 • személyi igazolvány adatai
 • személyazonosság igazoló okmányok fénymásolata
 • állampolgárság
 • bankszámlaszám
 • elektronikus levelezési cím (email)
 • telefonszám

 

ezek közül finanszírozás típusától függően szükséges adatok. Ezeknek az adatoknak a köre választott finanszírozótól függően változhat. Fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az érintett által a Közvetítő részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041159) útján ellenőrzi. Amennyiben az érintett vagy képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló1992. évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

4.5. Az adatkezelés időtartama

 

A KITE Zrt. a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat a szerződés megkötését követő három évig megőrzi. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

 

A létre nem jött finanszírozási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig lehet kezelni, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

 

4.6. Az Adatkezelő

 

Az érintett által kiválasztott Finanszírozó.

 

4.7. Adatfeldolgozó

 

A finanszírozási szerződések megkötésével kapcsolatban kezelt adatok tekintetében a:

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem J. u. 1.

e-mail cím: info@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

4.8. Adatok megismerésére jogosultak

 

A KITE Zrt. részéről a KITE Zrt. gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében a KITE Zrt. részéről közreműködő személyek.

 

4.9. Adattovábbítás címzettjei

 

KITE Zrt. köteles a finanszírozási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabály banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek.

Érintett a Kérelmi adatlapban és/vagy finanszírozási szerződésben szereplő nyilatkozat alapján adatkezelési és adattovábbítási felhatalmazást ad Finanszírozó részére, mely alapján Finanszírozó a közvetített finanszírozási ügylet adatait a finanszírozási szerződés érvényességi ideje alatt továbbíthatja KITE Zrt. részére.

Adattovábbítás történik törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

 

5. PANASZKEZELÉS

 

5.1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából Az érintett személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja

 

A KITE Zrt. panaszkezelési eljárását a Hpt. 288. § törvény alapján folytatja le.

 

5.3. Az érintettek köre

 

Az érintettek körébe az KITE HITEL IRODA tevékenységét igénybe vevő, panasszal élő ügyfelek tartoznak.

 

5.4. A kezelt személyes adatok köre

 • Írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya és tartalma; panasz beérkezés időpontja;
 • személyes panasz esetén: partnerkód; név; panasz tárgya és tartalma, panasz bejelentésének időpontja;
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén a feljegyzésre kerül: partnerkód; név; telefonszám; panasz tárgya és tartalma; panasz bejelentésének időpontja; hangfelvétel sorszáma; hangfelvétel.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

5.5. Az adatkezelés időtartama

 

Telefonon közölt panasz esetén a hangfelvételt 1 évig szükséges megőrizni. Írásbeli panasz esetén a panaszt és az arra adott választ 3 évig őrzi meg az adatkezelő.

 

5.6. Az adatok megismerésére jogosultak

 

KITE HITEL IRODA panaszkezelési ügyintézője és felettese, illetve az Adatkezelő jogi képviselői.

 

5.7. Az Adatkezelő

 

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem J. u. 1.

e-mail cím: info@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

6. MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK)

 

Az adatkezelés a KITE Zrt. Adatkezelési tájékoztatójában (ami a www.kite.hu/adatvedelem oldalon érhető el) leírtak szerint történik.

 

7. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

 

Az adatkezelés a KITE Zrt. Adatkezelési tájékoztatójában (ami a www.kite.hu/adatvedelem oldalon érhető el) leírtak szerint történik.

 

8. UTAZÁSSZERVEZÉS, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, OKTATÁSOK

 

Az adatkezelés a KITE Zrt. Adatkezelési tájékoztatójában (ami a www.kite.hu/adatvedelem oldalon érhető el) leírtak szerint történik.

 

9. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon és digitális formában is tárolja.

 

Az Adatkezelő felelőssége, hogy az adatkezelés során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

10.1. Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

10.2. Helyesbítés, zárolás, törlés

 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

 

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.3. Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu