Alkusz adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a KITE Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) alkusz tevékenysége során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem J. u.1.

Elektronikus levelezési cím: adatvedelem@kite.hu

Honlap: www.kite.hu

 

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a Rendelet és az Infotv. alapján a következő jelentéssel bírnak:

 

érintett: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat, azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

 

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatfeldolgozás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3. KAPCSOLATFELVÉTEL, DÍJSZÁMÍTÁS, AJÁNLATADÁS

 

3.1. Az adatkezelés célja

 

Az adatok megadásának célja a kapcsolattartás, az egyes biztosítási szolgáltatások díjainak összehasonlítása és a díjszámítás alapján a biztosítás megkötésének kezdeményezése.

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés során, abban az esetben, ha az érintett keresi meg az adatkezelőt díjszámítás, ajánlatkérés céljából a Rendelet 6.cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződéses jogalap alkalmazandó. Az érintett hozzájárulása szükséges a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, ha az adatkezelés célja a partnerrel való kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, díjszámítás.

Az érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

3.3. Az érintettek köre:

 

Az érintettek körébe az Adatkezelő, alkuszi tevékenységét igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

3.4. A kezelt személyes adatok köre

 • név
 • lakcím
 • adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • egészségügyi adatok
 • anyja neve
 • leánykori név
 • születési hely és idő
 • személyi igazolvány adatai
 • jogosítvány adatai
 • bankszámlaszám
 • járművezető adatai (hozzátartozó is lehet)
 • elektronikus levelezési cím (e-mail)
 • telefonszám,

 

ezek közül biztosítás típusától függően, a díjszámításhoz szükséges adatok. Ezeknek az adatoknak a köre választott biztosítástól függően változhat. Fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

A hatásvizsgálat szükségességét a OELL-FOR-046-1-1 Vizsgálat adatvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről című feljegyzésben vizsgálja.

 

3.5. Az adatkezelés időtartama

 

Az érintettek személyes adatait, az adatkezelő az ajánlatadás évét követő öt évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli.

 

3.6. Az Adatkezelő

 

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem J. u. 1.

e-mail cím: adatvedelem@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

3.7. Adatfeldolgozó

 

SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Kft. (levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 3. em.; e-mail cím: mail@sktrend.hu; honlap: www.sktrend.hu), mint informatikai szolgáltató.

 

4. ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS, BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, ÁLLOMÁNYÁPOLÁSA ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK KÖRE

 

4.1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az alkuszi megbízási szerződés, biztosítási szerződés megkötése, fenntartása, módosítása, megszüntetése, valamint a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 379. §-a alapján.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A Bit. 135.-136. §-okban foglalt törvényi felhatalmazás.

 

4.3. Az érintettek köre:

 

Az érintettek körébe az Adatkezelő alkuszi tevékenységét igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

4.4. A kezelt személyes adatok köre

 

 • név
 • lakcím
 • adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • egészségügyi adatok
 • anyja neve
 • leánykori név
 • születési hely és idő
 • személyi igazolvány adatai
 • jogosítvány adatai
 • bankszámlaszám
 • járművezető adatai (hozzátartozóé is lehet)
 • elektronikus levelezési cím (e-mail)
 • telefonszám

 

ezek közül biztosítás típusától függően, a díjszámításhoz szükséges adatok. Ezeknek az adatoknak a köre választott biztosítástól függően változhat. Fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

4.5. Az adatkezelés időtartama

 

A biztosítási szerződés megkötése esetén, a személyes adatokat a Bit. alapján az Adatkezelő, az adattovábbítástól számított 5 év elteltével törölni kell. A Bit. 142. §-a alá eső adatok vagy különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével kell törölni.

 

A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig lehet kezelni, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

 

4.6. Az Adatkezelő

 

Adatkezelő az érintett által választott biztosítóval kötendő alkuszi, biztosítási szerződés alanya.

 

4.7. Az Adatfeldolgozó

 

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.

e-mail cím: adatvedelem@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

5. PANASZKEZELÉS

 

5.1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából Az érintett személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A Bit. 159. §-ban, valamint a 379.-382. §-okban foglalt törvényi felhatalmazás.

5.3. Az érintettek köre:

 

Az érintettek körébe az Adatkezelő alkuszi tevékenységét igénybe vevő, panasszal élő ügyfelek tartoznak.

 

5.4. A kezelt személyes adatok köre

 • írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya és tartalma; panasz beérkezés időpontja;
 • személyes panasz esetén: partnerkód; név; panasz tárgya és tartalma, panasz bejelentésének időpontja;
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén a feljegyzésre kerül: partnerkód; név; telefonszám; panasz tárgya és tartalma; panasz bejelentésének időpontja; hangfelvétel sorszáma; hangfelvétel.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

5.5. Az adatkezelés időtartama

 

Panaszkezelés esetén a Bit. alapján, az Adatkezelő a telefonos és szóbeli panasz esetén az erről készült jegyzőkönyvet, illetve a hangfelvételt valamint írásbeli panasz esetén a panaszt és az arra adott választ 5 évig köteles megőrizni.

 

5.6. Az Adatkezelő

 

Adatkezelő az érintett által választott biztosító társaság, amennyiben a panasz címzettje a biztosító társaság. Adatkezelő a KITE Zrt., mint alkusz, amennyiben a panasz címzettje az alkuszi tevékenységet végző.

 

5.7. Az Adatfeldolgozó

 

A KITE Zrt., mint alkusz, amennyiben a panasz címzettje a biztosító társaság.

 

6. MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK)

 

6.1. Az adatkezelés célja: 

 

Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, a KITE Zrt. által forgalmazott termékekről és technológiai eljárások leírásáról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezett rendezvényekről, kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás, megkeresések, illetve meghívó küldése postai úton, telefonon vagy elektronikus levelezés útján a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt elérhetőségekre. Továbbá, hogy a KITE Zrt. által végzendő elégedettségi vizsgálatok lefolytatása érdekében kérdéseket terjesszen elő.

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

 

6.3. Az érintettek köre

 

Az érintettek körébe az Adatkezelő alkuszi tevékenységével összefüggésben marketing célú megkereséseket igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

6.4. A kezelt személyes adatok köre:

 

Cég esetén: partnerkód; cégnév; székhely címe; levelezési cím; cégjegyzésre jogosult neve; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma; kapcsolattartó email címe.

 

Magánszemély esetén: partnerkód, név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, email cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe.

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

6.5. Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

 

6.6. Az Adatkezelő:

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.

e-mail cím: adatvedelem@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

7. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

 

7.1. Az adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő hírlevél (Célzott reklámcélú küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeikről vagy a termékeikhez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

 

Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

 

7.3. Az érintettek köre

 

Az érintettek körébe az Adatkezelő alkuszi tevékenységével összefüggésben hírlevélküldést igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

7.4. A kezelt személyes adatok köre:

 

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. 

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

7.5. Adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik de legfeljebb 5 évig4. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is megvan a Hírlevél leiratkozási lehetőség.

 

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

 

7.6. Az Adatkezelő

 

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.

e-mail cím: adatvedelem@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

8. UTAZÁSSZERVEZÉS, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, OKTATÁSOK

 

8.1. Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a KITE Zrt. által szervezett utazások, rendezvények, oktatások lebonyolítása. (biztosítás kötés, szállásfoglalás, repülőjegy foglalás, regisztráció)

 

8.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

 

8.3. Az érintettek köre

Az érintettek körébe az Adatkezelő alkuszi tevékenységével összefüggésben utazásszervezést, rendezvényszervezést, oktatásokat igénybe vevő ügyfelek tartoznak.

 

8.4. A kezelt személyes adatok köre

 

Cég esetén: cégnév; székhely címe; levelezési cím; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma; kapcsolattartó email címe, születési hely, születési idő, születési név, személyazonosító okmányok sorszáma (személyigazolvány szám, útlevél szám)

 

Magánszemély esetén: név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, email cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe, születési hely, születési idő, születési név, személyazonosító okmányok sorszáma (személyigazolvány szám, útlevél szám)

 

8.5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelési cél megvalósításáig, a rendezvény, utazás, oktatás végéig. Statisztikai vagy kutatási célokra az adatok további felhasználása kizárólag anonim formában történik, úgy, hogy azokban az adatgazda személyére semmilyen következtetés nem vonható le.

 

8.6. Adatkezelő

A KITE Zrt.

levelezési cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.

e-mail cím: adatvedelem@kite.hu

honlap: www.kite.hu

 

9.  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon és digitális formában is tárolja.

 

Az Adatkezelő felelőssége, hogy az adatkezelés során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

10.1. Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg. 

 

10.2. Helyesbítés, zárolás, törlés

 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

 

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. kezelése jogellenes, 
 2. az érintett kéri, 
 3. a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, 
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.3. Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu1 Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.”

2 A Grt. 6. § (1) bekezdése szerint „ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.”

3 Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése szerint „a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.”

4 A Grt. 6. § (5) bekezdése szerint „a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”